Natur

 

Krusenbergs fauna och flora inventerad

Faunan och floran på Krusenberg i Uppland är en bok som redovisar resultaten av många års inventeringar och observationer av djur- och växtarter i ett av Upplands artrikaste områden. Boken behandlar Krusenberg nedanför gamla Stockholmsvägen, ett område på ca 310 ha där lövträdsbestånd, gammal barrskog, naturbetesmarker, strandängar och vassar hyser en anmärkningsvärt rik biologisk mångfald.

Professor emeritus Ingemar Ahlén tog initiativ till undersökningarna som omfattar däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, insekter, spindlar, kärlväxter, mossor, lavar och svampar och svarar själv för 35 års studier av områdets naturvärden. Ett flertal specialister har medverkat i fält och som författare till kapitlen.

Äldre fynd redovisas tillbaka till första hälften av 1800-talet då biologer började uppmärksamma Krusenberg. Orsaken till artrikedomen diskuteras, liksom förändringar, hot och synpunkter på skydd och skötsel för att bevara mångfalden.

Skriften har utgivits av Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald som är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet.

Klicka här för att läsa eller ladda ner en pdf-version av boken!

Titeln är:

Ahlén, I. (red.) 2007. Faunan och floran på Krusenberg i Uppland. CBM:s skriftserie 14, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. 170 s.

Beställning:

SLU publikationer, Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00, Fax:018-673500. publikation@service.slu.se

Frågor:

Ingemar Ahlén, Inst. f. ekologi (förut naturvårdsbiologi), SLU, Box 7002, 750 07 Uppsala. Tel. 018-30 21 74 eller e-post: ingemar.ahlen@ekol.slu.se

 

Nordligt fynd av lövvårtbitare

Klicka här för att läsa en pdf-version av Ingemar Ahléns artikel i Fauna och Flora 106(4):34-35

 

Krusenbergs Naturgrupp

Gruppen skall verka för att Krusenbergs kulturlandskap och dess unikt artrika fauna och flora bevaras, utvecklas och sköts på bästa möjliga sätt.

De särskilt värdefulla naturtyperna som strandängar, naturbetesmarker, ädellövskog och alléer är viktiga områden för uppföljning och eventuella insatser.

För övriga marker som åkermark, trädgårdar, allmänningar och vägkanter kan gruppen ge information och synpunkter till ägarna om sådana hänsynsregler som kan ha betydelse för naturvården. Gruppen kan även föreslå och medverka i miljömässigt värdefulla insatser för byggnadsvård.

Klicka här för att läsa en pdf-version av 2017 års verksamhetsrapport.

 

Fågelbiotoper

Fåglar föredrar i allmänhet - beroende på art - en viss typ av biotop (naturtyp) för häckning och födosök. Givetvis kan fåglar dyka upp även i andra biotoper men om man vet vilka fåglar som kan tänkas dyka upp var blir det ofta lättare att artbestämma den fågel man ser.

I det följande delas Krusenberg in i följande biotoper: sjö, vassbälte, strandäng, strandnära skog, hagmark, åker, trädgård och park, skog samt byggnader. Av de 175 rapporterade arterna sedan 2002 har 87 setts varje år och dessa presenteras nedan med bild och i vissa fall ljud, fördelade på resp. biotop.

Samtliga ljudinspelningar har gjorts i Krusenberg av Ingemar Ahlén.

 

Intressanta fågellokaler

Nedanstående karta visar de mest givande fågellokalerna i Krusenberg.

fågellokaler

 

Rapporterade arter

Totalt har 216 fågelarter observerats i Krusenberg sedan början av 1970-talet.

Den finns en särskild webplats för fågelintresserade, kallad Artportalen.

 

Vårfåglarnas ankomstdatum

Flyttfåglarnas återkomst till Krusenberg efter vintern varierar något beroende på väderleken men är ofta förvånansvärt konstant. Nedan anges återkomstdatum (eller snarare första observationsdatum) 2002 - 2023 för några arter. Observera att individer av vissa arter som normalt är flyttfåglar - t ex bofink - kan stanna kvar under milda vintrar.

Våren 2013 var exceptionellt sen och våren 2014 exceptionellt tidig vilket tydligt syns på ankomstdatum för de tidigast återvändande fåglarna.

Art Tidigast 2002-2012 Senast 2002-2012 Tidigast 2013-2020 Senast 2013-2020 2021 2022 2023 2024
Grågås 28/2 30/3 24/2 26/3 26/2 6/3 18/3 12/3
Kanadagås 28/2 2/4 1/3 8/4 18/3 31/3 29/3 21/3
Ringduva 2/3 31/3 23/2 10/4 24/2 1/3 17/3 5/3
Sånglärka 10/3 6/4 25/2 9/4 28/2 2/3 1/5 5/5
Tofsvipa 7/3 30/3 24/2 8/4 28/2 11/3 21/3 12/3
Stare 12/3 2/4 7/3 16/4 27/2 13/3 29/3 28/3
Bofink 6/2 30/3 21/1 10/4 28/3 11/2 31/3 17/3
Rödhake 21/3 7/4 15/3 18/4 15/4 27/3 31/3 6/2
Sädesärla 29/3 14/4 3/4 16/4 1/4 13/4 11/4 31/3
Enkelbeckasin 28/3 23/4 29/3 19/4 17/4 29/4 29/3 -
Sothöna 1/4 22/4 10/1 19/4 27/3 18/4 11/4 4/4
Taltrast 4/4 18/4 6/4 26/4 24/4 2/4 15/4 28/3
Rödvingetrast 4/4 19/4 1/4 30/4 24/4 18/4 14/4 5/4
Fisktärna 16/4 9/5 16/4 15/5 24/4 16/4 22/4 29/4
Lövsångare 25/4 6/5 29/4 14/5 6/5 29/5 6/5 -
Trädpiplärka 14/4 12/5 21/4 23/5 6/5 - - -
Svartvit flugsnappare 26/4 3/5 23/4 23/5 6/5 29/4 30/4 1/5
Buskskvätta 25/4 11/5 3/5 29/5 11/5 8/5 6/5 5/5
Gulärla 27/4 11/5 3/5 29/5 13/5 29/5 25/5 16/5
Näktergal 1/5 17/5 28/4 23/5 14/5 12/5 19/5 16/5
Hussvala 24/4 18/5 3/5 23/5 14/5 8/5 1/5 5/5
Ladusvala 28/4 31/5 3/5 21/5 11/5 8/5 1/5 -
Tornseglare 11/5 27/5 13//5 28/5 25/5 11/5 18/5 18/5
 

Tomtobsar Bränneriet

Följande arter har observerats (setts eller hörts) på eller från Bränneriets tomt sedan vår inflyttning 2002-01-15. Den första observationen skedde dock redan vid visningen av huset ett halvt år tidigare. Datum avser första observationsdatum.

Nr Art Datum
123 Sävsångare 2023-05-12
122 Rapphöna 2019-08-20
121 Tornfalk 2017-09-01
120 Skogssnäppa 2017-04-28
119 Kungsfågel 2017-04-24
118 Törnskata 2015-07-29
117 Tofsmes 2011-03-05
116 Blåhake 2010-10-08
115 Rörsångare 2010-05-30
114 Kornknarr 2010-05-22
113 Ängspiplärka 2009-04-22
112 Talltita 2008-08-12
111 Svartmes 2008-06-16
110 Stjärtmes 2008-04-19
109 Bivråk 2007-08-18
108 Tundrasädgås 2007-03-15
107 Brunsiska 2006-12-31
106 Havsörn 2005-09-10
105 Gråhäger 2005-07-08
104 Gök 2005-05-26
103 Rördrom 2005-05-02
102 Sädgås 2005-04-13
101 Forsärla 2005-03-31
100 Näktergal 2004-05-12
99 Hussvala 2004-05-06
98 Storspov 2004-04-21
97 Knölsvan 2004-03-28
96 Storskarv 2004-03-21
95 Storskrake 2004-03-21
94 Trana 2004-03-20
93 Kattuggla 2003-08-24
92 Sparvuggla 2003-08-16
91 Silltrut 2003-06-12
90 Gråtrut 2003-06-12
89 Knipa 2003-05-25
88 Lärkfalk 2003-05-24
87 Buskskvätta 2003-05-20
86 Trädgårdssångare 2003-05-17
85 Ärtsångare 2003-05-12
84 Göktyta 2003-05-07
83 Gulärla 2003-05-06
82 Vitkindad gås 2003-05-04
81 Grågås 2003-05-04
80 Kanadagås 2003-05-04
79 Stenskvätta 2003-05-03
78 Skogssnäppa 2003-04-25
77 Rödvingetrast 2003-04-19
76 Gräsand 2003-04-18
75 Dvärgbeckasin 2003-04-07
74 Enkelbeckasin 2003-04-03
73 Gråsparv 2003-03-22
72 Hämpling 2003-02-16
71 Varfågel 2003-02-06
70 Gråspett 2002-12-18
69 Bändelkorsnäbb 2002-12-17
68 Snösiska 2002-12-15
67 Sidensvans 2002-10-29
66 Råka 2002-09-01
65 Törnskata 2002-08-04
64 Vaktel 2002-06-01
63 Tornseglare 2002-06-01
62 Ladusvala 2002-05-31
61 Morkulla 2002-05-29
60 Rosenfink 2002-05-27
59 Trädlärka 2002-05-23
58 Härmsångare 2002-05-22
57 Törnsångare 2002-05-22
56 Grå flugsnappare 2002-05-22
55 Gransångare 2002-05-06
54 Rödstjärt 2002-05-05
53 Svartvit flugsnappare 2002-05-03
52 Trädpiplärka 2002-05-02
51 Svarthätta 2002-05-02
50 Lövsångare 2002-05-02
49 Mindre hackspett 2002-04-26
48 Rödhake 2002-04-26
47 Skogsduva 2002-04-25
46 Stare 2002-04-25
45 Bergfink 2002-04-24
44 Sångsvan 2002-04-20
43 Småfläckig sumphöna 2002-04-20
42 Taltrast 2002-04-17
41 Domherre 2002-04-11
40 Björktrast 2002-04-10
39 Gråsiska 2002-04-10
38 Järnsparv 2002-04-08
37 Skrattmås 2002-03-31
36 Sävsparv 2002-03-31
35 Fiskmås 2002-03-31
34 Dubbeltrast 2002-03-30
33 Sädesärla 2002-03-29
32 Stenknäck 2002-03-29
31 Sånglärka 2002-03-25
30 Tofsvipa 2002-03-25
29 Grönsiska 2002-03-22
28 Ringduva 2002-03-16
27 Spillkråka 2002-03-16
26 Gröngöling 2002-03-13
25 Bofink 2002-03-13
24 Sparvhök 2002-03-11
23 Fasan 2002-03-11
22 Steglits 2002-03-11
21 Ormvråk 2002-03-09
20 Nötväcka 2002-03-04
19 Gulsparv 2002-02-26
18 Större hackspett 2002-02-25
17 Koltrast 2002-02-25
16 Pilfink 2002-02-25
15 Trädkrypare 2002-02-23
14 Kungsörn 2002-02-12
13 Entita 2002-02-11
12 Kaja 2002-02-11
11 Talgoxe 2002-02-06
10 Skata 2002-02-06
9 Duvhök 2002-02-01
8 Nötskrika 2002-02-01
7 Fjällvråk 2002-01-26
6 Tamduva 2002-01-26
5 Korp 2002-01-23
4 Blåmes 2002-01-21
3 Kråka 2002-01-21
2 Grönfink 2002-01-21
1 Brun kärrhök 2001-06-20